Restitutiemogelijkheden

Onderstaand vindt u een aantal gebieden waarop u als werkgever de laatste jaren mogelijk teveel aan premie heeft betaald. See Finance kan deze premies over de afgelopen 5 jaar mogelijk terugvorderen.

Loonaangifte:
De complexiteit van de loonaangifte kan al snel tot fouten leiden. Gevolg is dat er teveel premie en loonheffing wordt afgedragen. Subsidiemogelijkheden en Loonkostenvoordelen worden niet altijd volledig benut. Inzake de diverse kortingsregelingen vinden de mutaties gedurende de jaren, door de wijzigende wet en regelgeving zoals onder meer vanuit de WAB, niet altijd juist plaats. Mede ook afhankelijk van de salaris-software. Dit speelt ook bij wisseling van salarissoftware gedurende de laatste 5 jaar. Tevens worden ook niet altijd de juiste premies zoals bijvoorbeeld de WW-AWF premie toegepast.

Subsidieregeling praktijkleren:
Subsidies inzake praktijkleren dienen door de werkgever zelf te worden gesignaleerd en digitaal te worden ingediend bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Hier speelt met name de korte aanvraagperiode een rol.

Loonkostenvoordelen:
Er wordt niet altijd volledig gebruik gemaakt van de mogelijkheden op Loonkostenvoordelen voor arbeidsgehandicapte werknemers, oudere werknemers en de doelgroep banenafspraak en scholings-belemmerden. Vaak ook omdat werkgevers hier niet van  op de hoogte zijn. Wij begeleiden de werkgevers bij het proces deze werknemers wel  goed in kaart te brengen waardoor er alsnog aanzienlijke kortingen zijn te realiseren.

Gedifferentieerde premie WGA/Whk:
Werkgevers betalen een hogere gedifferentieerde WGA/WhK-premie als veel van  hun werknemers arbeidsongeschikt of ziek worden. Gebleken is dat door het UWV en de Belastingdienst fouten worden gemaakt in de berekening en toerekening van deze gedifferentieerde premie, met name ook door achterstanden bij het UWV. Daarnaast worden de kortingsregelingen voor Eigen risico dragers niet altijd volledig toegepast.

Participatiewet:
Vanuit de participatiewet volgen een aantal verplichtingen (Quotumwet) maar ontstaan ook een aantal voordeelregelingen voor de werkgever inzake de werknemers welke in het Doelgroepregister staan.

Controle vangnet uitkeringen:
Gebleken is dat er niet altijd gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot het claimen van Ziekengeld (UWV) door zowel onbekendheid van de wetgeving als de status van de werknemers. Bij berekening van deze uitkeringen worden fouten gemaakt door het UWV.

Juridische dienstverlening:
De sociale en fiscale wetgeving op het gebied van loonheffingen is vaak lastig te begrijpen en dermate aan veranderingen onderhevig dat het moeilijk is voor werkgevers om hier voldoende van op de hoogte te zijn. Werkgevers worden vaak geconfronteerd met besluiten van het UWV of de Belastingdienst in de vorm van bijvoorbeeld sectorindelingen, verzuimtoerekeningen, boetenota’s of naheffingsaanslagen vanuit boekenonderzoeken. Gebleken is dat deze besluiten niet altijd correct worden opgelegd. Het is voor werkgevers lastig om te beoordelen of deze besluiten juist zijn en wat de gevolgen zijn voor de onderneming. Wij hebben een aantal senior specialisten in huis die snel kunnen beoordelen of deze besluiten juist zijn. Vervolgens kunnen zij een eventuele beroeps en bezwaarprocedure volgen tegen ten onrechte uitgereikte besluiten met als gevolg dat u uiteindelijk financieel voordeel zult behalen. Deze dienstverlening vindt in overleg plaats op basis van No Cure No Pay of tegen uurtarief.

Personeelsverzekeringen:
Werkgevers betalen vaak een te hoge premie voor hun Personeels-verzekeringen zoals bijv. een Ziekteverzuim of WGA hiaat verzekering. Dit komt enerzijds door de afrekensystematiek en anderzijds door het feit dat werknemers ten onrechte dubbel verzekerd zijn door onwetendheid van de No Riskpolis status.