Restitutiemogelijkheden

Onderstaand vindt u een aantal gebieden waarop u als werkgever de laatste jaren mogelijk teveel aan premie heeft betaald. See Finance kan deze premies over de afgelopen 5 jaar mogelijk terugvorderen.

Loonaangifte:
De complexiteit van de loonaangifte kan al snel tot fouten leiden. Gevolg is dat er teveel premie en loonheffing wordt afgedragen. Subsidiemogelijkheden en premiekortingen worden niet altijd optimaal benut. Met name bij wijzigingen van salarissoftware.

Subsidieregeling praktijkleren:
Subsidies inzake praktijkleren dienen door de werkgever zelf te worden gesignaleerd en digitaal te worden ingediend bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Vaak blijkt dat de communicatie tussen de werkvloer en de externe salarisverwerker niet altijd optimaal is waardoor er te weinig gebruik wordt gemaakt van deze subsidies.

Premiekortingen / Loonkostenvoordelen:
Er wordt niet altijd volledig gebruik gemaakt van de mogelijkheden op premiekortingen (t/m 2017) en Loonkostenvoordelen (vanaf 2018) voor arbeidsgehandicapte werknemers, oudere werknemers en de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden.
Vaak ook omdat werkgevers hier niet van op de hoogte zijn. Wij begeleiden de werkgevers bij het proces deze werknemers wel goed in kaart te brengen waardoor er alsnog aanzienlijke kortingen zijn te realiseren.

Gedifferentieerde premie WGA/Whk:
Werkgevers betalen een hogere gedifferentieerde WGA/Whk-premie als veel van hun werknemers arbeidsongeschikt of ziek worden. Gebleken is dat door het UWV en de Belastingdienst fouten worden gemaakt in de berekening en toerekening van deze gedifferentieerde premie. Daarnaast worden de kortingsregelingen voor Eigen risicodragers niet altijd volledig toegepast.

Onjuiste sectorindeling:
Voor een aantal sectoren is gebleken dat de gedifferentieerde Sectorpremie niet juist wordt bepaald. Veelal wordt ten onrechte de hoge premie afgedragen i.p.v. de lage premie. Enerzijds door onjuiste interpretatie van de wetgeving en anderzijds door een onjuiste verwerking in de salarissoftware.

Participatiewet:
Vanuit de participatiewet volgen een aantal verplichtingen (Quotumwet) maar ontstaan ook een aantal voordeelregelingen voor de werkgever inzake de werknemers welke in het Doelgroepregister staan.

Controle vangnet uitkeringen:

Er zijn een aantal vangnetsituaties waarbij de werkgever de mogelijkheid heeft het ziekengeld te claimen bij het UWV. Bij berekening van deze uitkeringen worden fouten gemaakt door het UWV.

Juridische dienstverlening:

De sociale en fiscale wetgeving op het gebied van loonheffingen is vaak lastig te begrijpen en dermate aan veranderingen onderhevig dat het moeilijk is voor werkgevers om hier voldoende van op de hoogte te zijn. Werkgevers worden vaak geconfronteerd met besluiten van het UWV of de Belastingdienst in de vorm van bijvoorbeeld sectorindelingen, verzuimtoerekeningen, boetenota’s of naheffingsaanslagen vanuit boekenonderzoeken. Gebleken is dat deze besluiten niet altijd correct worden opgelegd. Het is voor werkgevers
lastig om te beoordelen of deze besluiten juist zijn en wat de gevolgen zijn voor de onderneming. 
Wij hebben een aantal seniorspecialisten in huis die snel kunnen beoordelen of deze besluiten juist zijn. Vervolgens kunnen zij een eventuele beroeps en bezwaarprocedure volgen tegen ten onrechte uitgereikte besluiten met als gevolg dat u uiteindelijk financieel voordeel zult behalen. Deze dienstverlening vindt in overleg plaats op basis van No Cure No Pay of tegen uurtarief.

Bedrijfstak eigen regelingen:
Gebleken is dat de voordelen rondom de bedrijfstak eigen regelingen lang niet altijd bekend zijn bij werkgevers en dus onvolledig benut worden. Per bedrijfstak kunnen wij beoordelen of u nog in aanmerking komt voor een van deze regelingen.